Trước khi đặt câu hỏi cho chúng tôi. Quý khách vui lòng tìm kiếm câu hỏi trước hoặc “Chọn 1 danh mục” ở bên dưới để giới hạn câu hỏi.
Trong quá trình nhập liệu để tìm kiếm chính xác, hãy nhập các “cụm từ quan trọng” trong câu hỏi. Ví dụ muốn tìm kiếm:

nâng mũi có đau không” => hãy nhập “nâng mũi đau” để hệ thống có thể cho nhiều kết quả hơn.
nâng mũi có biến chứng không” => hãy nhập “nâng mũi biến chứng” để hệ thống có thể cho nhiều kết quả hơn.
nâng ngực có đi máy bay được không” => hãy nhập “nâng ngực máy bay” để hệ thống có thể cho nhiều kết quả hơn.